Skip to main content

Privacyverklaring

Klacht- en tuchtrecht

Mesologie Tiel

Uw privacy

Mesologie Tiel waakt over uw privacy en handelt volgens:

 • Richtlijnen en gedragscode NVVM
 • Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG)
 • Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WBGO)
 • Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKGZ)
WGBO

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat Mesologie Tiel als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO). Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die Mesologie Tiel, na uw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Privacy & dossier

Mesologie Tiel doet haar best om uw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat zij:

 • Zorgvuldig omgaat met uw persoonlijke en medische gegevens;
 • Ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.
 • Als uw behandelend therapeut als enige toegang heeft tot de gegevens in uw dossier.
 • Mesologie Tiel heeft een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).
Gegevensgebruik

De gegevens uit uw dossier kunnen voor de volgende doeleinden worden gebruikt:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat Mesologie Tiel of het administatiebureau een factuur kan opstellen.
 • Als Mesologie Tiel vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal zij u vooraf informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Bewaarplicht

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) wordt vereist 20 jaar bewaard.


Cookies op de website

Mijn website maakt gebruik van functionele (technisch noodzakelijke) cookies om te zorgen dat deze goed draait. Er worden geen gegevens opgeslagen.

Klacht- en tuchtrecht

Je hebt een klacht, wat nu?

Via de VBAG is Mesologie Tiel aangesloten bij een geschillencommissie. Deze doet er alles aan om u op een goede en respectvolle manier hulp te bieden. Toch kan het voorkomen dat u ergens niet tevreden over bent. In dat geval zou Mesologie Tiel het zeer waarderen als u het ongerief eerst aan Mesologie Tiel voorlegt. Misschien is er sprake van een misverstand en komen we er samen uit.

Vindt u het moeilijk om ongenoegen mondeling te uiten? Probeer het dan schriftelijk voor te leggen. Mogelijk ontstaat er op deze manier een opening om met elkaar te praten en het probleem de wereld uit te helpen. Ervaring leert dat een goed gesprek al veel onvrede kan wegnemen.

Als we er samen niet uitkomen

Voelt u zich niet in staat de kwestie te bespreken met de Mesologie Tiel, laat de situatie dit niet toe of komen we er samen niet uit? Dan kunt u kosteloos een onafhankelijke klachtenfunctionaris inschakelen. Deze ondersteunt u bij het formuleren van uw klacht of onvrede en bij het zoeken van oplossingen.

Samen met u wordt gekeken naar de mogelijkheden om gehoor te geven voor uw klacht. Uw klacht wordt binnen zes weken afgehandeld. De therapeut om wie het gaat, heeft het recht om dit te weten en wordt op de hoogte gesteld.

Heeft u hulp nodig of is de kwestie aanleiding om een klacht in te dienen, neem dan contact op met Quasir, Expertisecentrum Klachten en Calamiteiten Zorg.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Telefoon: 06 - 48 44 55 38

Geschillencommissie

Als de inzet van de klachtenfunctionaris of de wijze waarop uw onvrede of klacht is afgehandeld voor u onbevredigend is, dan kunt u zich wenden tot de geschillencommissie. Deze is onafhankelijk en gespecialiseerd in complementaire zorg. Een uitspraak van de geschillencommissie over uw klacht (geschil) is bindend, zowel voor u als voor de therapeut. Soms kan de commissie besluiten een schadevergoeding toe te kennen.

Kosten

Een geschil indienen bij de geschillencommissie kost € 50,-. Na indiening doet de geschillencommissie binnen zes maanden uitspraak over uw klacht. Op zorggeschil.nl vindt u meer informatie over hoe een geschil ingediend kan worden. De klachtenfunctionaris kan u hierbij helpen.


Waarover kun je een klacht indienen?

U kunt een klacht indienen over zaken omtrent de behandeling die u van uw therapeut krijgt of kreeg. Bijvoorbeeld de kwaliteit van de behandeling of de manier waarop u bent bejegend. Maar ook over een volgens u onjuiste beoordeling van de therapeut, schade die door de behandeling is ontstaan of over beschadigde/vermiste eigendommen.

Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)

Beroepsbeoefenaren die zijn ingeschreven in het RBCZ-register vallen onder het tuchtrecht, dat verzorgd wordt door het TCZ.

Als er sprake is van een ernstige klacht dan kan de klachtenfunctionaris u adviseren om de klacht te deponeren bij:

Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ)
Postbus 297
4700 AG Roosendaal
Tel.: 0165 567 014

Een klacht kan ook bij de Inspectie van de Volksgezondheid of bij een civiel rechter worden ingediend.

Het TCZ bestaat uit het College van Toezicht en het College van Beroep. U kunt ook contact opnemen met het secretariaat van de VBAG. Het secretariaat is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 9:00 uur en 12:00 uur op telefoonnummer 040 283 89 88. Via mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

I'm low-key, I like my privacy
I'm low-key, I like my privacy

~ Quote by Kemba Walker ~